Često postavljena pitanja

1. Koliku korist osoba oboljela od raka može imati od FoundationOne® testiranja?
Odluku o FoundationOne® testiranju najbolje je donijeti zajedno sa svojim liječnikom, koji će znati procijeniti moguću korist.
2. Kako rezultati testiranja mogu pridonijeti boljem rezultatu liječenja?
Rezultati FoundationOne® testa otkrivaju veći broj genomskih promjena koje potiču rast raka i upućuju na ciljane terapije koje bi mogle biti djelotvorne.
3. Mora li liječnik koji vodi liječenje pojedinoga onkološkog pacijenta biti obaviješten o tome da se pacijent odlučio za FoundationOne® testiranje?
Foundation Medicine ne šalje izvješće izravno pacijentu nego liječniku kojeg odabere pacijent. Preporučljivo je da to bude mjerodavni liječnik koji će imati ključnu ulogu u tumačenju izvješća te pripremi plana liječenja.
4. Sudjeluje li mjerodavni liječnik u postupku uključivanja pacijenta u FoundationOne® testiranje i u analizu rezultata testiranja?
Mjerodavni liječnik postavlja indikaciju za gensko profiliranje tumora te nakon testiranja uzorka zaprima izvješće i tumači ga.
5. Tko i na koji način obavještava pacijenta o rezultatima testiranja?
Mjerodavni liječnik, kojeg odabere pacijent, zaprima FoundationOne® izvješće te ga objašnjava pacijentu.
6. Što se događa kada preporučeno liječenje nije u skladu s postojećim smjernicama za liječenje određene maligne bolesti?
Plan liječenja pacijent dogovara zajedno s mjerodavnim liječnikom kao i mogućnosti provedbe plana liječenja.
7. Što ako preporučeno liječenje nije dostupno građanima Republike Hrvatske preko HZZO-a?
Plan liječenja pacijent dogovara zajedno s mjerodavnim liječnikom kao i mogućnosti provedbe plana liječenja.
8. Tko i na koji način odlučuje o liječenju u skladu s rezultatima FoundationOne® testiranja?
Plan liječenja pacijent dogovara zajedno s mjerodavnim liječnikom kao i mogućnosti provedbe plana liječenja.
9. Koliko svjež mora biti uzorak za FoundationOne® testiranje?
Najčešće se na testiranje šalje uzorak tumorskog tkiva uklopljen u parafin. Kvalitetu uzorka provjerava ovlašteni patolog.
10. Je li kod metastatskih bolesti potrebno uzimati uzorke samo primarnog tumora ili i metastatskih tvorbi?
U pravilu, ako je moguće, preporučuje se testiranje metastaza.
11. Kada je primarni tumor kod metastatskih bolesti operativno uklonjen i postoje samo metastatske tvorbe, koji su uzorci / koji je uzorak potreban?
U pravilu, ako je moguće, preporučuje se testiranje metastaza.
12. Kolike su minimalne dimenzije potrebnog uzorka za FoundationOne® testiranje?
Potrebna količina tumorskog tkiva za testiranje je 5 × 5 mm, a minimalna 1 x 5mm.
13. Ako pacijent trenutačno nema potreban uzorak, na koji ga način može dobiti?
Preporučljivo je savjetovati se s mjerodavnim onkologom na koji način je najbolje doći do uzorka.
14. Kakav je tip uzorka konkretno potreban za FoundationOne® testiranje?
Za testiranje je potreban uzorak tumorskog tkiva zadovoljavajuće veličine i broja tumorskih stanica, što procjenjuje mjerodavni patolog.
15. Je li moguće, na koji način i gdje privatno uzeti uzorak za FoundationOne® testiranje? Ako da, koja je cijena postupka uzimanja i prepariranja uzorka?
Preporučljivo je savjetovati se s mjerodavnim onkologom na koji je način najbolje uzeti uzorak.
16. U kojoj fazi bolesti FMI testiranje više nema smisla?
Odluku o FoundationOne® testiranju najbolje je donijeti zajedno sa svojim liječnikom, koji će znati procijeniti moguću korist.